Đục, mờ, trong suốt

↓ Tải tài liệu Miễn phí

Phiếu học tập về thế nào là vật mờ, vật trong suốt hay vật đục và phân biệt được chúng.

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!