Sắp xếp theo thứ tự_Tập đếm từ 1 đến 9_Chủ đề Valentine

↓ Tải tài liệu Miễn phí

Sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 9. Tài liệu gồm tấm bìa đánh sẵn các số từ 1 đến 10 và các khung 10 ô có các trái tim. Học sinh phải đếm trái tim và gắn vào cột số tương ứng.

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!