Nền nông nghiệp sơ khai thời kì đá mới

30,000đ

Bài giảng PPT về quá trình chuyển biến từ săn bắt hái lượm sang một nền nông nghiệp sơ khai và những tác động của nó.

 

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
Nền nông nghiệp sơ khai thời kì đá mới

30,000đ

Vui lòng liên hệ: 0971 067 689 để được hỗ trợ!