Viết là kĩ năng không dễ dàng cho tất cả học sinh. Trong các lớp học, tôi nhận thấy học sinh đang vật lộn với các giai đoạn hoặc quá trình viết khác nhau. Chiến lược này được sử dụng để giúp học sinh hiểu quá trình viết tốt hơn. Nó dạy cho học sinh các khái niệm quan trọng để xem xét khi viết hoặc đọc một văn bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *