101 hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử_Tập 2_ Lịch sử cận hiện đại (PDF&PPTX)

350,000đ

Nội dung của tập 1: 101 hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử_ Lịch sử cổ trung đại

Phần 1: Hướng dẫn sử dụng tài liệu

  1. Hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử

1.1. Vai trò của hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử

1.2. Phân loại các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử

1.3. Nội dung của bộ tài liệu

  1. Hướng dẫn sử dụng tài liệu

2.1. Các ý tưởng trong bộ tài liệu có thể sử dụng trong những
trường hợp nào?

2.2. Quy trình áp dụng ý tưởng hoạt động trải nghiệm vào thực tế

2.3. Một số lưu ý đối với học sinh trong quá trình thực hiện

Phần 2: Các hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử cận hiện đại

✔ Đã được kiểm duyệt bởi Táo Tài Liệu
101 hoạt động trải nghiệm trong dạy học Lịch sử_Tập 2_ Lịch sử cận hiện đại (PDF&PPTX)

350,000đ

Vui lòng liên hệ: 097 44 21086 - 0971 067 689 để được hỗ trợ!